Laden...

Verkoopsvoorwaarden

HERAANBIEDING :

1. Een heraanbieding wegens afwezigheid, geen geld, enz. wordt aangerekend aan 15 EUR excl. BTW. (Bericht ons dus duidelijk mocht u een sluitingsdag hebben)

2. Voor een "volgende heraanbieding en/of herverzending" wordt een forfait van €25 aangerekend.

3. Bij het afzien van de herlevering wordt de betaalde som terugbetaald minus het forfait van 25€ excl. btw ten titel van administratie en opvolgingskosten. Deze modaliteit geldt niet voor toners, service-artikelen, druk- en copyartikelen en electrische toestellen.

Retour van goederen.

Servicegoederen kunnen niet geretourneerd worden. Andere goederen terugnemen gaat gepaard met administratie- en terugzendkosten van 15€ excl. btw


De producten in onze shop zijn onderhevig aan prijsschommelingen en kunnen daardoor verschillen van de gefactureerde prijs met een maximum van 20%; Prijzen vermeld op documentatie van onze leverancier(s), op bestelbons, in brochures, welke op onze website staan, kunnen afwijken van de dagprijs.

De foto's gebruikt in onze website zijn louter illustratief en zijn in sommige gevallen niet representatief voor het artikel.

Al onze leveringen zijn onderworpen aan de hierna beschreven leverings- en verkoopsvoorwaarden. Elke afwijking moet schriftelijk gemeld en door de verkoper uitdrukkelijk aangenomen worden.

1.        Bij elke bestelling erkent de koper onze voorwaarden en aanvaardt de ontkenning van zijn eigen aankoop- en verkoopsvoorwaarden.

2.       De overeengekomen leveringstermijn geldt slechts voor goederen uit voorraad leverbaar. In alle gevallen geldt de leveringstermijn slechts als indicatie en is de opgegeven leveringstermijn niet bindend. De koper kan geen enkel recht op schadevergoeding noch de verbreking of ontbinding van de overeenkomst eisen indien de termijnen niet geëerbiedigd worden.

3.        De verkoper is gerechtigd deelleveringen te doen.

4.        De goederen reizen steeds op last en risico van de koper, ongeacht de persoon die het vervoer waarneemt en in wiens opdracht ook.

      LEVERINGSKOSTEN :  

Transportbedrijven hebben een vaste rit maar de uren kunnen sterk variëren volgens aantal klanten en het verkeer. Wanneer men een online-bestelling plaatst, is men geacht de goederen ook te kunnen ontvangen tijdens de normale werkuren.
(Maandag t/m Vrijdag van 09.00u tot 12.00h en van 13.00u tot 18.00)

Extra kosten voor spoedverzending zijn eveneens steeds ten laste van de koper. (taxipost, spoedexpres). Wanneer leveringen meerdere keren aangeboden moeten worden, worden extra kosten aangerekend. 

Kleine pakken sturen wij op met Taxipost. Bij afwezigheid wordt het pakket volgens de voorwaarden van Taxipost ter afhaling beschikbaar gehouden tot 14 dagen na aanbieding. Daarna stuurt Taxipost deze goederen naar ons terug. Herverzending brengt terug verzendingskosten met zich mede.

5.      BETALINGEN : Behoudens tegenstrijdige contractuele geschreven beschikkingen en na goedkeuring van onze financiële administratie, zijn onze facturen op voorhand te betalen. De goederen worden verstuurd per kerende na ontvangst van betaling.

Computerfoods worden geleverd zonder garantie en worden niet teruggenomen.

6.     De overeenkomsten afgesloten door onze vertegenwoordigers zijn slechts geldig na onze goedkeuring. Onze vertegenwoordigers zijn niet bevoegd om onze facturen te innen noch om een geldige kwitantie te geven.

7.       Om geldig te zijn moet elke klacht neergelegd worden binnen de 8 dagen na levering bij aangetekend schrijven, zo niet wordt zij als nietig en onbestaande beschouwd.

8.      Het verzenden van een herinnering geldt als een ingebrekestelling tot betaling in goede en geldige vorm. Bij wanbetaling zal het nog verschuldigd saldo van rechtswege en zonder nieuwe ingebrekestelling in eenmaal en onmiddellijk opeisbaar worden en een intrest afwerpen van 1% per maand. Tevens zal de verkoper gerechtigd zijn een bijkomend bedrag gelijk aan 10% van het nog verschuldigd saldo, met minimum 50 Euro , te eisen ten titel van forfaitaire schadevergoeding, uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen.

9.    In afwijking van artikel 1583 BW blijft de verkoper eigenaar tot de dag van de volledige betaling in hoofdsom en/of intresten en/of forfaitaire vergoeding. Hierbij geeft de koper aan de verkoper opdracht van alle sommen die derden aan de eerstgenoemde nog verschuldigd zijn. De koper ontslaat de verkoper van elke formaliteit van betekening en zal alle eventuele kosten dienaangaande dragen. Daarbij verleent de koper aan de verkoper het recht om op elk ogenblik het geleverd materiaal op te halen, waar het zich ook moge bevinden. Voor zover als nodig machtigt de koper de verkoper in de door de koper bezette plaatsen binnen te treden.

10.  Het feit dat de koper onze algemene verkoopsvoorwaarden in zijn moedertaal niet ontvangen mocht hebben, ontslaat hem niet van hun toepassing.

11.  Elk geschil dat zou kunnen ontstaan tussen de partijen kan uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Veurne,   voor zowel nationale als internationale transacties.

12.  Sommige artikels zijn service artikels en hebben een leveringstijd van +/- 10 dagen.  Service artikelen zijn goederen die door ons besteld worden bij de leverancier, uw bestelling kan bijgevolg niet geannuleerd worden

13. Alle aangeboden producten in catalogi, folders, webshop, e-commerce, worden aangeboden als niet-bindend voorstel. De verkoper is niet verantwoordelijk voor eventuele inhoudelijke fouten bij het aanmaken van een website/webshop/catalogi.

       Pas na ontvangst van bevestiging per fax of per gewoon schrijven van de verkoper, is het aanbod bindend. De verkoper behoudt zich het recht af te zien van de levering wanneer het product niet  meer verkrijgbaar is bij de gangbare leverancier, bij verkeerde prijssetting door vergissing of vergetelijkheid, voor zover de koper niet kon weten dat deze prijs foutief is, of wanneer het product onder de kostprijs zou verkocht worden.

14. Auteursrechten.
Auteursrecht ontstaat op het moment van creatie van een werk met een eigen oorspronkelijk karakter, dat een stempel van de maker draagt.
 Wanneer een grafisch ontwerper de opdracht wordt gegeven een logo te maken, dan blijven de auteursrechten bij de grafisch ontwerper, ook al wordt hij daarvoor vergoed. De klant krijgt echter het exclusieve recht om het logo te gebruiken. Ter uitzondering is het voor derden toegelaten, mits goedkeuring van de klant, het logo te gebruiken voor andere doeleinden. De auteursrechten blijven echter bij de ontwerper, zijnde Carpos bvba. Ontwerpen, films, gedigitaliseerde bestanden maken deel uit van het productieproces en blijven eigendom van Carpos druk & zeefdruk bvba maar kunnen, mits goedkeuring van de klant en tegen een overeen te komen vergoeding, geleverd worden. Dit houdt niet in dat de auteursrechten mede overgedragen worden.

       Indien de klant opdracht geeft aan Carpos bvba om zijn bestaande logo te gebruiken of te herwerken op drukwerken, wordt geacht dat de klant over de rechten beschikt voor reproductie van het logo. Alle claims van derden jegens Carpos zullen verhaald worden op de opdrachtgever.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk het tegenovergestelde bepaald is, geeft Carp-Office het recht naamvermelding op drukwerk, belettering, websites, enz. te plaatsen.

 15. Webdesign :

 1. De registratie van domeinnamen geschiedt volgens de reglementen van de VZW DNS BELGIUM. De klant heeft kennis genomen van en aanvaardt de algemene   voorwaarden voor de domeinnaam registratie, beschikbaar op de website van DNS.be op de url www.dns.be, en verklaart dat Carp-Office hem heeft geïnformeerd aangaande deze algemene voorwaarden. 2. Carp-Office draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen door derden, het registreren van domeinnamen op verzoek  van de klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden, enz. De klant zal Carp-Office telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam.
3. De klant/opdrachtgever is steeds eigenaar/licencee van de domeinnaam. Tijdens de beslissingsfase kan ter bescherming een domeinnaam voorlopig geregistreerd worden door Carp-Office. Zonder bijkomende kosten kan de klant op simpel verzoek, eigenaar/licencee worden van het domeinnaam. Carp-Office rekent geen kosten voor overname aan.
4. Elke forfait voor hosting, domeinhuur, schijfruimte wordt voor één jaar gerekend. - Opzeg kan minstens 3 maand voor de vervaldag van de door dns bepaalde vervaldatum.
Forfaits worden stilzwijgend verlengd voor één jaar. - Het full packet forfait omvat tevens het onderhoud van de website : dit beperkt zich tot kleine inhoudelijke wijzigingen (kleine teksten, toevoegen van een foto, aanpassen van menu's, plaatsen van kleine advertenties) Structurele wijzigingen worden gerekend aan de gangbare uurprijs.
5. De volledige inhoud van de door ons ontworpen websites zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet gekopieerd worden zonder schriftelijke toestemming. Voor logo's van derden die in opdracht van de klant worden gepubliceerd, wordt geacht dat de klant/opdrachtgever over de nodige toelating beschikt om deze vrij te mogen gebruiken.

 

 16. Magneetborden:

Opgelet:

Gebruiksaanwijzingen bij het gebruik van magneetfolie op voertuigen.

* Gebruik steeds de witte kwaliteit met een dikte van 0,9 mm voor publiciteit op wagens. Het magneetvel moet steeds vlak bewaard worden, het liefst zelfs op een vlakke staalplaat. Het gebruik van magneetfolie op voertuigen wordt afgeraden bij extreme temperaturen/condities.

* Bij het gebruik van magneetfolie moet men minimaal 1 x per week de magneetplaat verwijderen van het koetswerk en zowel de achterzijde van de plaat als de ondergrond (koetswerk) reinigen met water en/of met een neutrale detergent. Bij extreme temperaturen moet men deze handeling zelfs 3 x week uitvoeren om het koetswerk te vrijwaren van aantasting.

* Het wordt eveneens afgeraden om de magneetplaat te gaan gebruiken op oneffen of gebogen ondergronden.

* Technische fiche op aanvraag.